arrow-fx-rx2 / arrow.fx.rx2.extensions.flowablek.async / kotlin.coroutines.CoroutineContext

Extensions for kotlin.coroutines.CoroutineContext

shift fun CoroutineContext.shift(): FlowableK<Unit>
Shift evaluation to provided CoroutineContext.